Vår miljöpolicy 

 • Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra miljömål.
 • Vi ser till att alla transporter påverkar miljön så gynnsamt som möjligt.
 • Vi arbetar ständigt för att möjliggöra återbruk samt att återvinna material.
 • Vi åtar oss att skydda miljön genom att förebygga förorening, uppfylla bindande krav samt att ständigt förbättra verksamhetssystem.

Vår arbetsmiljöpolicy

 • Vi strävar alltid efter att arbetet skall vara utvecklande för alla anställda genom en jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö.
 • Vi har som minimikrav att följa alla lagar och föreskrifter.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Vår personal får möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av sin egen arbetssituation.
 • Vi bevakar och ständigt utvecklar vårat sätt att arbeta för att hela tiden minimera risker.
 • Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning.

Vår kvalitetspolicy 

 • Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet.
 • Vi vill vara kundens första val och därför arbetar vi för att varje flytt och städning skall vara den bästa möjliga till rätt pris med högsta kvalitet.
 • Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vårt arbete.
 • Vi har kompetent och fackmässigt utbildad personal som utför arbetet till kundens belåtenhet.
 • Vi åtar oss att uppfylla bindande krav och att ständigt förbättra verksamhetssystemet

Vår brandskyddspolicy 

 • Vi skall arbeta systematiskt med brandskydd
 • Göra allt vi kan föra att förhindra att det börjar brinna
 • Informera oss om brandskydd och utrymningsvägar när vi är på uppdrag

Vår kompetenspolicy 

För att se till att våra kunder är nöjda med vårt arbete måste våra prestationer motsvara deras förväntningar och för att prestera på rätt nivå måste våra medarbetare ha rätt kompetens. I en föränderlig värld innebär detta att vi ständigt måste ompröva om vår kompetensnivå är tillräcklig för att täcka förutsedda behov och vidta åtgärder för att åtgärda brister. 

Vi ska: 

 • Hålla oss uppdaterade om utbildningskrav inom branschen.
 • Årligen se över vårt behov av kompetensutveckling.
 • Säkra tillgång till nyckelkompetens.
 • Hålla ett uppdaterat register över personalens utbildningar och behörigheter.
 • Planera in erforderlig utbildning i tid.

Vår policy – Socialt ansvarstagande  

Västsvenska Flyttbyrån AB är en flyttfirma ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden.  

Bolagets verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat och samspela med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet ska bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter.  

Verksamheten bedrivs efter följande principer:  

 • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Vi accepterar inte barn- eller tvångsarbete.
 • Vi accepterar inte bestickning och otillbörlig påverkan.
 • I vårt bolag är ingen drog- eller alkoholpåverkad, eller är berörd av följdeffekter av påverkan, på arbetstid. Med droger avses även läkemedel för annat än medicinskt bruk och dopingpreparat.
 • Vi erbjuder våra anställda samma möjlighet oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi ska i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.

2021-06-09 

Kim Magnusson